Jakich akcesoriów używamy do HPLC?

Data publikacji: 16 April 2021

Chromatografia cieczowa jest jedną z form chromatografii – metody stosowanej do rozdzielania cząsteczek biologicznych w mieszaninach chemicznych. Chromatografia cieczowa może być metodą preparatywną lub analityczną i służyć m.in. w przemyśle chemicznym, biologicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz naftowym na poziomie laboratoryjnym, analitycznym lub produkcyjnym.

Na czym polega i jakie akcesoria są w niej wykorzystywane? 

Czym jest chromatografia cieczowa?

LC, czyli chromatografia cieczowa jest metodą rozdzielania cząsteczek, w której eluentem (płynem wymywającym substancje zaadsorbowane na fazie stałej) jest ciecz (rozpuszczalnik). Podstawą chromatografii cieczowej jest wykorzystanie układu dwóch niemieszających się faz (ruchomej i stacjonarnej). Metoda polega na przepuszczaniu mieszaniny przez złoża stałe lub żelowe i wykorzystanie oddziaływań międzycząsteczkowych w celu rozdziału mieszaniny na poszczególne cząsteczki, które przechodzą przez złoże w różnym tempie w zależności od wielkości i właściwości cząsteczki. 

Chromatografia cieczowa dzieli się na kilka różnych rodzajów, wśród których wyróżnia się przede wszystkim chromatografię cienkowarstwową (ze złożem nałożonym na cienką, sprasowaną płytkę szklaną lub plastikową), chromatografię kolumnową (ze złożem umieszczonym w specjalnej kolumnie) oraz elektroforezę (inną formę chromatografii cienkowarstwowej, w której rozdział następuje na skutek działania pola elektrycznego). Szczególną formą chromatografii kolumnowej jest chromatografia HPLC, wykazująca zdolności rozdzielcze porównywalne z chromatografią gazową.

akcesoria do hplc i gc 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC

W ramach tej metody analizowana próbka jest rozpuszczana w odpowiednio dobranym eluencie, a następnie kierowana na kolumnę ze złożem pod odpowiednim ciśnieniem. To właśnie ciśnienie wyróżnia HPLC na tle standardowej chromatografii cieczowej – charakterystyczna budowa pomp HPCL o wąskim przekroju kapilar pozwala na uzyskanie korzystnych parametrów sprawności i rozdzielczości układu, a tym samym na rozdział analizowanej substancji w krótszym czasie, przy mniejszym zużyciu eluentu i mniejszej ilości poddawanej analizie próbki. 

Jakich akcesoriów używa się do HPLC? 

Standardowe aparaty HPLC stosowane do rozdziału substancji na cząsteczki składają się z kilkunastu niezbędnych elementów wpływających bezpośrednio na skuteczność przeprowadzanego rozdziału. W szczególności istotne są tutaj:

  • Pompy, które mają zapewnić odpowiednie ciśnienie i parametry przepływu eluentu w układzie, 
  • Iniektory (nastrzykiwacze) umożliwiające wprowadzanie analizowanych próbek do układu, 
  • Kolumny z wypełnieniem, które w zależności od potrzeb może występować w formie żelu krzemionkowego, żelu krzemionkowego modyfikowanego grupami o niskiej polarności lub wypełnienia polimerowego. 
  • Zaworów proporcjonujących (ułatwiających osiągnięcie zadanego składu przez fazę ruchomą), 

A także zbiorniki na eluenty, bufory i roztwory płuczące, kapilary do pomp HPLC, pętle reakcyjne, złączki i nakrętki, fiolki, korki, mikropłytki i mikroinserty oraz wiele innych. Wybór i zakup właściwych akcesoriów ma bezpośredni wpływ na sprawność całego układu oraz jego możliwości w zakresie sprawności i rozdzielczości. Przykładowo, pompy i stosowane w nich kapilary o różnym przekroju będą wpływały na ciśnienie, z jakim podawana jest mieszanka na kolumnę. Dla samych kolumn ważna będzie również ich porowatość i rodzaj wybranego złoża rozdzielającego cząsteczki. 

Ze względu na możliwości adaptacji układów HPLC do konkretnych zastosowań oraz konieczność utrzymania całego układu w odpowiednim stanie technicznym, ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu mogą odgrywać akcesoria do HPLC, takie jak gilotyny i obcinaczki do kapilar PEEK i kapilar stalowych, stosowane w celu dopasowania ich do konkretnego wariantu pompy.